خدمات سایت به هواداران باشگاه صنعت مس

معرفی پیشکسوتان و ورزشکاران

معرفی پیشکسوتان عزیز ، کارکنان ، ورزشکاران و قهرمانان باشگاه مجتمع مس سرچشمه ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس شهربابک ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس سونگون اهر

اطلاعات بیشتر

انتشار خاطرات شما

معرفی پیشکسوتان عزیز ، کارکنان ، ورزشکاران و قهرمانان باشگاه مجتمع مس سرچشمه ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس شهربابک ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس سونگون اهر

اطلاعات بیشتر

مصاحبه با شما

معرفی پیشکسوتان عزیز ، کارکنان ، ورزشکاران و قهرمانان باشگاه مجتمع مس سرچشمه ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس شهربابک ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس سونگون اهر

اطلاعات بیشتر

عکس و تصاویر شما

معرفی پیشکسوتان عزیز ، کارکنان ، ورزشکاران و قهرمانان باشگاه مجتمع مس سرچشمه ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس شهربابک ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس سونگون اهر

اطلاعات بیشتر

پخش فیلم های شما

معرفی پیشکسوتان عزیز ، کارکنان ، ورزشکاران و قهرمانان باشگاه مجتمع مس سرچشمه ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس شهربابک ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس سونگون اهر

اطلاعات بیشتر

کمکهای مردمی شما

معرفی پیشکسوتان عزیز ، کارکنان ، ورزشکاران و قهرمانان باشگاه مجتمع مس سرچشمه ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس شهربابک ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس سونگون اهر

اطلاعات بیشتر

فروش تجهیزات ورزشی

معرفی پیشکسوتان عزیز ، کارکنان ، ورزشکاران و قهرمانان باشگاه مجتمع مس سرچشمه ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس شهربابک ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس سونگون اهر

اطلاعات بیشتر

خدمات رایگان ورزشی

معرفی پیشکسوتان عزیز ، کارکنان ، ورزشکاران و قهرمانان باشگاه مجتمع مس سرچشمه ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس شهربابک ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس سونگون اهر

اطلاعات بیشتر

مشاوره تندرستی و ورزشی

Services

دویدن روی تردمیل

خطرات و روشهای صحیح

اطلاعات بیشتر
02
Services

کار در سالنهای ورزشی

زیر نظر مربی و کارشناس

اطلاعات بیشتر
03
Services

پرورش اندام

کار با دستگاه های بدنسازی

اطلاعات بیشتر
04

برنامه بدنسازی در باشگا های ورزشی

01

به سالن بدنسازی ما بیایید

در باشگاه مجتمع مس سرچشمه ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس شهربابک ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس سونگون اهر

02

نگهداری زمان

در باشگاه مجتمع مس سرچشمه ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس شهربابک ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس سونگون اهر

03

تمرین سخت

در باشگاه مجتمع مس سرچشمه ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس شهربابک ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس سونگون اهر

04

نتایج فوق العاده

در باشگاه مجتمع مس سرچشمه ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس شهربابک ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس سونگون اهر

thumb

تماشای ویدئوهای آموزشی

brand
brand
brand
brand
brand

چرا به ورزش نیاز داریم ؟ دلایلی که باید بدانید تا به سلامتی ایده آل برسیم.

جهت ورزشکاران در باشگاه مجتمع مس سرچشمه ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس شهربابک ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس سونگون اهر

thumb

برای هر رشته ورزشی حداقل سن شروع و پایان ورزش حرفه ای توسط کارشناسان ورزشی تعریف شده است .

قابل توجه کارشناسان باشگاه مجتمع مس سرچشمه ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس شهربابک ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس سونگون اهر

thumb

ورزش مناسب به فاکتورهای گوناگونی بستگی دارد که توسط کارشناس ورزشی مورد بررسی قرار می گیرد و به شما ارائه می گردد .

جهت ورزشکاران در باشگاه مجتمع مس سرچشمه ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس شهربابک ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس سونگون اهر

thumb